Fris. City Spa

Fris. City Spa, gevestigd aan De Rede 46 8251EW Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.friscityspa.nl/
De Rede 46
8251EW Dronten
0321-311682

 

Privacyverklaring van Fris. City Spa

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt Fris. City Spa persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt Fris. City Spa daarbij samen met derden. Fris. City Spa vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Fris. City Spa dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houdt Fris. City Spa zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat Fris. City Spa:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;

 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Fris. City Spa daar wettelijk toe verplicht is;

 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Fris. City Spa persoonsgegevens verwerken;

 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van Fris. City Spa en voor alle gebruikers van de website van Fris. City Spa. De medewerkers van Fris. City Spa zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op www.friscityspa.nl/privacyverklaring/. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe FRIS. CITY SPA uw gegevens beschermt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fris. City Spa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • IBAN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@friscityspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Fris. City Spa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • City Spa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fris. City Spa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fris. City Spa) tussen zit. Fris.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Fris. City Spa zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 

Personalia

Wij noemen u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

 

Contactgegevens

Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

 

Adresgegevens

Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fris. City Spa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fris. City Spa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fris. City Spa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fris. City Spa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze COOKIEVERKLARING.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fris. City Spa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@friscityspa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fris. City Spa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fris. City Spa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@friscityspa.nl